Terug naar overzicht

Verduurzamen vastgoed sociaal domein gaat om gebruiker'

30 maart 2017
Verduurzamen vastgoed sociaal domein gaat om gebruiker'

Op mondiaal niveau spelen een aantal belangrijke thema’s op het gebied van duurzaamheid zoals CO2-reductie, klimaatverandering, grondstoffen-schaarste en de achteruitgang van flora en fauna. Nationaal vertaalt dat zich in strengere eisen zoals het feit dat alle bestaande commerciële gebouwen in 2023 label C en alle nieuwe gebouwen in 2020 energieneutraal moeten zijn. Tegelijkertijd hangt de bereidheid om te investeren in verduurzaming vaak nog samen met de berekening van de Total Cost of Ownership: kunnen de energielasten die je bespaart met verduurzaming binnen enkele jaren worden terugverdiend?

Door: Peter Bekkering en Laurens Warnink, HEVO

Het nadeel van deze insteek is dat verduurzaming van gebouwen teveel een technische exercitie wordt en een hoge GPR- of BREEAM-score een doel op zich. De gebouwen zijn echter niet meer dan een middel voor mensen om te doen wat ze willen doen. Dit geldt zowel voor werken en leren als voor wonen en voor vrije tijd. Vanuit dat uitgangspunt moeten gebouwen optimaal presteren om het proces – wonen, werken, leren, ontspannen – te faciliteren. Wetenschappelijk is inmiddels ook aangetoond dat optimaal presterende
gebouwen leiden tot betere prestaties.

Integrale businesscase
Veel bestaand vastgoed sluit functioneel slecht aan bij de behoefte van de gebruiker. En dat raakt met name beslissers in het maatschappelijk vastgoed (zorg, onderwijs, overheid), omdat hun hart en hun motivatie bij de eindgebruiker zit: bij de cliënt, de leerling en de medewerkers.

Investeringen in vastgoed moeten in de visie van HEVO deel uitmaken van een integrale businesscase, waarbij het primair proces wordt verbonden aan huisvesting en waarbij niet één stakeholder, maar alle relevante stakeholders en niet één aspect, maar alle relevante aspecten worden meegenomen. Want een verduurzaamd gebouw, dat zorgt voor een gebruiker die gelukkiger en gezonder is, zorgt niet alleen voor een lagere energierekening en een hogere duurzaamheidsscore, maar ook voor betere prestaties, een lager ziekteverzuim en een hogere medewerkers- en klanttevredenheid.

En zo zijn economie en duurzaamheid niet in strijd met elkaar, maar gaan zij juist uitstekend samen. Duurzaam vastgoed kent een lager leegstandspercentage, waardoor het rendement goed blijft en de huur marktconform. De rol van HEVO daarbij is om alle stakeholders te verzamelen rond een gezamenlijke ambitie, om daarbij object en mens, oftewel huisvesting en primair proces aan elkaar te verbinden, en om het strategische en het operationele niveau met elkaar te verbinden. Als dat lukt, ontstaat gezamenlijk belang bij alle partijen en wordt verduurzaming een bewuste keuze in plaats van een 'moetje'. HEVO is ervan overtuigd dat deze aanpak waarbij de menselijke waarden bovenaan staan, bij alle soorten vastgoed, commercieel of maatschappelijk, bestaand of nieuwbouw, zijn vruchten afwerpt. Juist bij maatschappelijk vastgoed, vaak gericht op zorg, welzijn en maatschappelijk ondernemerschap, liggen er kansen voor eigenaar én gebruiker. En deze kansen worden ook steeds meer gezien.

Van sectoren naar netwerken
Door de toenemende behoefte aan maatwerk en integrale oplossingen in het sociale domein, verandert ook de vraag naar huisvesting en accommodaties. In de nasleep van de transitieagenda, worden gemeente steeds meer gewild of ongewild een 'spin in het web' ten gevolge van decentralisatie van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en activiteiten gericht op participatie.

'Deze behoefte aan netwerkoplossingen én de bewustwording op het gebied van klimaat en energie leiden tot een ander afwegingskader.'

Bovendien ontkomen gemeenten niet meer aan de noodzaak om een integrale afweging te maken ten aanzien van een effectieve besteding van middelen ten behoeve van (ver)nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Deze behoefte aan netwerkoplossingen én de bewustwording op het gebied van klimaat en energie leiden tot een ander afwegingskader. Daarbij behoren huisvestingsoplossingen voor één gebruiker op objectniveau steeds meer tot het verleden en groeit de vraag naar sectoroverstijgende accommodaties.

...lees verder via de download.

"PDF Download: 'Verduurzamen vastgoed sociaal domein gaat om gebruiker'"