Resultaten voor "" :

Bekijk alle resultaten

Algemene voorwaarden

Dit zijn onze Algemene Voorwaarden:

1. Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die aan NATIONAAL RENOVATIE PLATFORM opdraagt werkzaamheden te verrichten en/of producten te leveren, zoals in de Opdracht aangegeven. Nationaal Renovatie Platform: Stichting Nationaal Renovatie Platform, statutair gevestigd te Rotterdam. Aanbieding: de schriftelijke aanbieding van Nationaal Renovatie Platform aan de Opdrachtgever; Opdracht: overeenkomst waarbij Nationaal Renovatie Platform zich jegens de Opdrachtgever verbindt diensten te verlenen en/of producten te leveren onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden en waarvan blijkt uit een door Opdrachtgever ondertekende Aanbieding.

2. Aanbiedingen / prijzen

a. Aan Nationaal Renovatie Platform komt toe het in de Opdracht bepaalde. Alle daarin genoemde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, verzendkosten en eventuele andere heffingen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Aanbieding, behoudt Nationaal Renovatie Platform zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

b. Een Aanbieding geldt gedurende de daarin aangegeven periode.

c. Een Aanbieding is geheel vrijblijvend en geldig behoudens eventuele drukfouten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

d. Indien de Opdracht wordt verstrekt door meer dan een personen (natuurlijke persoon en/of rechtspersoon), is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen die daaruit jegens Nationaal Renovatieplatform voortvloeien.

3. Levering

a. Levering van de producten geschiedt, zo mogelijk, binnen vijf werkdagen. Levertijden kunnen echter nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

b. Opdrachtgever heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Nationaal Renovatie Platform daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te worden geven.

c. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nationaal Renovatie Platform de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

d. Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bestaat het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Nationaal Renovatie Platform te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. Digitale producten kunnen niet worden geretourneerd.

e. Bij onverhoopte overschrijding van de leveringstermijn zal Nationaal Renovatie Platform met Opdrachtgever in overleg treden. Bij excessieve overschrijding van de leveringstermijn heeft Opdrachtgever het recht de Opdracht te beëindigen en is Nationaal Renovatie Platform uitsluitend verplicht een eventuele vooruitbetaling te restitueren.

f. Nationaal Renovatie Platform zal de producten verzenden naar het door de Opdrachtgever opgegeven factuuradres of afleveradres.

4. Congressen/Cursussen

a. Nationaal Renovatie Platform behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de bijeenkomst/het congres te annuleren. In dat geval worden, indien reeds betaald, de volledige deelnemerskosten geretourneerd. In de Aanbieding zal zijn vermeld welk aantal deelnemers als onvoldoende zal worden beschouwd.

b. Kostenloze annulering is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst/het congres.

c. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van een door Nationaal Renovatie Platform te organiseren bijeenkomst/congres is Opdrachtgever 50% van hetgeen aan Nationaal Renovatie Platform toe zou komen volgens de Opdracht verschuldigd aan Nationaal Renovatie Platform.

d. Bij annulering binnen een week voor aanvang van een door Nationaal Renovatie Platform te organiseren bijeenkomst/congres is Opdrachtgever geheel verschuldigd hetgeen aan Nationaal Renovatie Platform toe zou komen volgens de Opdracht.

5. Betaling / Betalingsvoorwaarden

a. Betaling van de door Nationaal Renovatie Platform uit te brengen facturen kan uitsluitend geschieden in Euro’s.

b. Alle facturen van Nationaal Renovatie Platform zullen door Opdrachtgever geheel moeten worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling zal moeten plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak onherroepelijk is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. Indien de Opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is Nationaal Renovatie Platform gerechtigd om vanaf de vervaldatum tot de dag van ontvangst over het verschuldigde bedrag een zonder enige nadere ingebrekestelling opeisbare rente van 1,5% per kalendermaand in rekening te brengen aan de Opdrachtgever, onverminderd de verdere rechten van Nationaal Renovatie Platform. Een gedeelte van een maand wordt gelijkgesteld aan een hele maand.

c. Alle door Nationaal Renovatie Platform gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, om de Opdrachtgever tot nakoming van zijn (betaling)verplichtingen te bewegen, dienen door de Opdrachtgever volledig aan Nationaal Renovatie Platform te worden vergoed. De gemaakte buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedrag.

6. Auteursrechten

a. Alle intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot alle door Nationaal Renovatie Platform uit te geven producten en/of diensten berusten bij het Nationaal Renovatie Platform

b. Niets uit de folioproducten mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nationaal Renovatie Platform.

c. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent de auteursrechten, merkrechten of andere rechten van intellectuele eigendom uit het door Nationaal Renovatie Platform geleverde (software)materiaal te verwijderen.

7. Aansprakelijkheid

a. Nationaal Renovatie Platform is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van, dan wel drukfouten in, door of namens Nationaal Renovatie Platform ter beschikking gestelde documenten en software. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van het Nationaal Renovatie Platform ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld.

b. Indien Nationaal Renovatie Platform aansprakelijk mocht zijn, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het bedrag gelijk aan hetgeen de Opdrachtgever ter zake de desbetreffende Opdracht aan Nationaal Renovatie Platform heeft voldaan.