Resultaten voor "" :

Bekijk alle resultaten

Reglement NRP Masterprijs

Over NRP

Het Nationaal Renovatie Platform (NRP) richt zich op de bestaande gebouwde omgeving. Het vastgoed van de toekomst staat er immers al. De grote maatschappelijke uitdagingen die daarbij horen, vragen om een gezamenlijke en integrale aanpak. Bij het partnernetwerk van NRP zijn meer dan 100 bedrijven en organisaties aangesloten. Zij komen uit de volle breedte van de vastgoedsector: van architect en bouwer tot corporatiedirecteur. 

NRP Masterprijs

NRP organiseert een uitgebreid activiteitenprogramma waaronder de NRP Academie (samen met de TU Delft) en twee vakprijzen: de NRP Gulden Feniks en de NRP Masterprijs. Met Masterprijs wil NRP aanstormend talent een kans bieden om hun idee voor de renovatie- en transformatiesector te presenteren aan ons netwerk. De jury selecteert een shortlist en wijst uiteindelijk drie winnaars aan die een geldprijs winnen en hun idee mogen presenteren tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van NRP. Naast een geldprijs van 3.000 euro mag de winnaar van de eerste prijs ook meelopen als jurylid bij de Gulden Feniks. 

Deelnemen

Iedereen die net is afgestudeerd of gaat afstuderen aan een relevante universiteit, masteropleiding of postdoctorale opleiding in Nederland kan een afstudeeronderzoek indienen om mee te dingen naar deze prijs. 

Reglement 

De NRP Masterprijs verloopt aan de hand van dit reglement. Het reglement beschrijft de voorwaarden voor het doen van een inzending, en de gang van zaken van het verloop van de prijs.  

 • Artikel 1 bevat informatie over de voorwaarden van de prijs.
 • Artikel 2 bevat informatie over het inzenden van de prijs.
 • Artikel 3 gaat over de aanlevering van de inzending.
 • Artikel 4 gaat over de genomineerden en de prijswinnaars.
 • Artikel 5 gaat over de jury en de beoordeling.
Download English version

Artikel 1: de voorwaarden

1.1 Toekenning NRP Masterprijs
De prijs kan alleen worden toegekend aan afstudeerscripties of ontwerpen in renovatie en/of transformatie ter afronding van universitaire masteropleidingen of vastgoed gerelateerde postacademiale of post HBO-masteropleidingen.

1.2 Openbaar
De scriptie/het ontwerp moet publiek toegankelijk zijn.

1.3 Relevantie en vernieuwing
De scriptie/het ontwerp moet daarnaast relevant en vernieuwend zijn op het vlak van renovatie en transformatie.

1.4 Jaargangen
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en heeft betrekking op in het daaraan voorafgaande studiejaar afgeronde scripties. Voor de NRP Masterprijs 2024 komen scripties en ontwerpen uit het studiejaar 2023-2024 in aanmerking.

1.5 Publicaties
De prijswinnaar is gehouden mee te werken aan het publiceren op welke wijze dan ook en zal daarvoor een samenvatting aanreiken. Het NRP heeft het alleenrecht op publicatie en interviews met betrekking tot de genomineerde projecten totdat NRP publiceert over de resultaten van de prijsvraag.

1.6 Uitkering prijzengeld
Het prijzengeld wordt na inlevering van de samenvatting uitgekeerd.

1.7 Eenmalig indienen
Een inzending kan slechts éénmalig meedingen naar de NRP Masterprijs.

Artikel 2: de inzending 

2.1 Werkstuk
De inzending is het werkstuk waarmee de inzender in aanmerking wenst toekomen voor toekenning van de NRP Masterprijs. 

2.2 Ontvankelijk verklaring
De inzending dient te voldoen aan de in dit reglement gestelde voorwaarden en geldt pas als inzending als het NRP deze hierop heeft getoetst en als ontvankelijk heeft verklaard. De inzending is vervolgens het onderwerp van beoordeling door de jury.  

2.3 Inzender 

 • Inzender is auteur van de ter beoordeling voorgedragen afstudeerscriptie of maker van het ontwerp. 
 • De inzender is die afgestudeerde student, cursist, of het samenwerkingsverband van studenten /cursisten, die de scriptie/het ontwerp indient bij de jury van de NRP Masterprijs en door NRP ontvankelijk is verklaard.  
 • Inzender kan alleen een natuurlijk persoon zijn.  

2.4 Samenwerkingsverband
In het geval de inzender een als hiervoor aangegeven samenwerkingsverband betreft, dienen de daarbij betrokken personen, allen in de hoedanigheid van een afgestudeerde student of cursist, een directe inhoudelijke bijdrage te hebben geleverd aan de totstandkoming van de inzending. De individuele bijdrage van ieder van zo’n samenwerkingsverband dient tegenover de jury schriftelijk te worden aangetoond.  

Artikel 3: de aanlevering

3.1 Digitaal
De scriptie/het ontwerp dient digitaal te worden aangeleverd.  

3.2 Vereiste stukken 
Met de inzending moet worden meegestuurd: 

 • de algemene gegevens zoals een overzicht van de namen van de betrokken student(en) of cursisten, en de studiebegeleider(s), evenals het aan te houden correspondentieadres en het telefoonnummer waar de contactpersoon kan worden bereikt verzamelen we in dit online aanmeldformulier;  
 • een schriftelijke toelichting (aanbeveling) met een lengte van maximaal 500 woorden door de verantwoordelijke begeleider(s) van het betrokken opleidingsinstituut of –instelling. Hierin dient ook duidelijk te worden gemotiveerd wat de relevantie is met betrekking tot genoemde criteria;  
 • als de inzending alleen uit een presentatie of illustraties bestaat, dient een schriftelijke toelichting van 2 A4 meegestuurd te worden; 
 • Een samenvatting van de scriptie/het ontwerp van maximaal 2 A4; 
 • Een overzicht van de aangeleverde stukken. 

Artikel 4: de genomineerden en prijswinnaars

4.1 Genomineerden
Genomineerd is die inzending, en daarmee de betrokken inzender, die door de jury is geselecteerd om in aanmerking te komen voor de NRP Masterprijs.  

4.2 Nominaties selecteren
Er kunnen maximaal vijf nominaties worden geselecteerd door de jury.

4.3 Nominatieprijzen
De niet-winnaars van de NRP Masterprijs (de overige 2 genomineerden) ontvangen een nominatieprijs.

4.4 Prijzengeld
Het toe te kennen bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en via de website kenbaar gemaakt. In 2024 bedraagt het prijzengeld: € 3.000,- voor de eerste prijs,  € 2.000,- voor de tweede prijs en € 1.000,- voor de derde prijs. 

4.5 Prijzen niet uitreiken
Indien daartoe aanleiding is, kan worden besloten in een jaar geen hoofdprijs uit te reiken en/of minder nominatieprijzen.  

Artikel 5: de jury en beoordeling

5.1 Samenstelling
De jury bestaat uit deskundige professionals die werkzaam zijn bij een NRP partner/begunstiger.  

5.2 Benoeming
De jury wordt benoemd door het bestuur van NRP, bestaat uit maximaal zes personen en is een weerspiegeling van de binnen NRP aanwezig profielen.  

5.3 Voorzitter
De jury kiest uit haar midden een voorzitter.  

5.4 Externe deskundigen
De jury kan zich laten bijstaan door externe deskundigen.  

5.5 Belangenverstrengeling
Indien er sprake is van directe betrokkenheid van een jurylid bij één van de ingediende scripties dan stemt het betreffende jurylid niet mee over de betreffende scriptie(s).  

5.6 Jurycriteria
De jury beoordeelt de inzendingen op: 

 • kwaliteit van de scriptie in het algemeen, breedte, diepte, methodologie,  conclusies en aanbevelingen; 
 • de relevantie voor renovatie en transformatie; 
 • het belang van de betreffende studie voor de professionalisering van renovatie en transformatie 
 • de innovatieve aspecten binnen de verrichte studie; 
 • de wijze van presentatie; 
 • de originaliteit.  

5.7 Selectieprocedure
Op basis van deze beoordeling selecteert de jury uit de inzendingen maximaal drie scripties/ontwerpen, welke genomineerd worden voor de NRP Masterprijs.  

5.8 Presentaties inzendingen genomineerden
De genomineerden presenteren hun inzending aan de jury.  

5.9 Winnaars
Na een juryberaad stelt de jury de prijswinnaar en de genomineerden vast.