Resultaten voor "" :

Bekijk alle resultaten

Reglement NRP Gulden Feniks

Over NRP

Het Nationaal Renovatie Platform (NRP) richt zich op de bestaande gebouwde omgeving. Het vastgoed van de toekomst staat er immers al. De grote maatschappelijke uitdagingen die daarbij horen, vragen om een gezamenlijke en integrale aanpak. Bij het partnernetwerk van NRP zijn meer dan 100 bedrijven en organisaties aangesloten. Zij komen uit de volle breedte van de vastgoedsector: van architect en bouwer tot corporatiedirecteur. 

NRP Gulden Feniks 

NRP organiseert een uitgebreid activiteitenprogramma waaronder de NRP Academie, samen met de TU Delft, en de NRP Gulden Feniks. Met deze nationale prijs wil NRP excellente renovatie- en transformatieprojecten voor het voetlicht brengen ter inspiratie van de brede vakwereld. Successen en inzichten worden hierbij gedeeld; de NRP Gulden Feniks is een prijs om van te leren. De NRP Gulden Feniks wordt jaarlijks uitgereikt in drie categorieën en er is een wildcard. De prijs bestaat uit een speldje en een plaquette voor elk van de maximaal vier winnende projecten. 

Deelnemen

Iedereen die wil meedingen naar de prijs kan hiervoor een project indienen.  

Reglement 

De NRP Gulden Feniks verloopt aan de hand van dit reglement. Het reglement beschrijft de voorwaarden voor het doen van een inzending, en de gang van zaken van het verloop van de prijs.  

 • Artikel 1 bevat informatie over de uitschrijver en contactgegevens.
 • Artikel 2 bevat informatie over de categorieën waarin projecten kunnen meedingen naar de prijs.
 • Artikel 3 beschrijft de voorwaarden van de prijs.
 • Artikel 4 beschrijft de beoordeling van de inzendingen.
 • Artikel 5 bevat de administratieve bepalingen die van toepassing zijn op deze prijs. 

Artikel 1: de uitschrijver

De prijs wordt uitgeschreven door stichting NRP, Poelstraat 2, 1441 RR Purmerend, www.nrp.nl. 

Contactgegevens

Informatie over deze prijs kan uitsluitend worden ingewonnen via e-mail guldenfeniks@nrp.nl of tel. 06-46611870 (programmamanager Marieke Berkers). 

Indienen inzending

De prijs verloopt via de webpagina van de NRP Gulden Feniks.
Inzendingen worden digitaal gedaan door het invullen van een online inschrijfformulier en sturen van projectdocumentatie zoals beschreven in dit reglement via e-mail aan guldenfeniks@nrp.nl.

Artikel 2: de projecten 

Definities

 • Met renovatie bedoelen we: panden die door herstel en/of gedeeltelijke vernieuwing een aantoonba­re, duurzame toekomstwaarde hebben gekregen met behoud van hun oorspronkelijke functie. 
 • Transformatie gaat om panden die een geheel nieuwe toekomst heb­ben gekregen door een verandering van functie. 
 • Gebiedstransformatie wil zeggen: de herontwikkeling van bestaand bebouwd gebied, dat een versterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen en waarbij de bestaande bebouwing een substantiële rol speelt. 

Categorieën en wildcard

De prijs wordt uitgereikt voor projecten in drie categorieën en er is een wildcard.

 • De drie categorieën zijn: renovatie, transformatie en gebiedstransformatie.
 • Projecten in de categorieën renovatie en transformatie dienen te zijn opgeleverd.
 • Projecten in de categorie gebiedstransformatie hoeven nog niet geheel opgeleverd te zijn. Deze projecten bestaan uit opgeleverde onderdelen waarin sprake is van renovatie en/of transformatie en er moet zicht zijn op daadwerkelijke realisatie van de nog niet uitgevoerde onderdelen.
 • Een wildcard kan als extra prijs worden uitgereikt voor een bijzonder project dat een voorbeeldfunctie/leerfunctie heeft. Bijzondere projecten kunnen dwars door de categorieën renovatie, transformatie en gebiedstransformatie lopen. 

Artikel 3: de voorwaarden 

Voor het meedingen naar de NRP Gulden Feniks gelden onderstaande voorwaarden: 

1. Voorwaarden met betrekking tot de projecten

 • Een project dat in aanmerking kan komen voor de NRP Gulden Feniks ligt in Nederland.  
 • Het project is opgeleverd tussen 1 januari en 31 december 2023. 
 • Er dient sprake te zijn van een substantiële ingreep met respectvolle behandeling van bestaande kwaliteiten. Dit kan zijn: behoud van een deel van de bebouwing, maar ook behoud van een historisch waardevol verkavelingspatroon, zulks naar het oordeel van de jury.  
 • De categorieën renovatie en transformatie behelzen een substantiële ingreep in casco en/of inbouw in een bestaand gebouw of complex van gebouwen, waarbij tenminste een groot deel van de hoofddraagconstructie van het gebouw of de gebouwen is hergebruikt.  
 • In de categorie gebiedstransformatie is sprake van meerwaarde van de gebiedstransformatie in de zin van functionele, sociale, culturele en duurzaamheidskwaliteit voor de gebruikers van de betreffende locatie en van het omliggende gebied.  
 • In de categorie gebiedstransformatie geldt, voor het stadium waarin een project wordt ingediend, dat er concrete resultaten of onderdelen zichtbaar moeten zijn en de kans op voltooiing in voldoende mate aannemelijk wordt gemaakt. 

2. Voorwaarden met betrekking tot het indienen van een project

Het project wordt ingediend namens (een team van) betrokken partijen. Dit team bestaat doorgaans uit opdrachtgever, ontwerper en bouwende partij, maar kan ook andere betrokkenen bevatten. Een inzending bestaat uit het invullen van een online inschrijfformulier en het mailen van de projectdocumentatie. Hieronder beschrijven we wat we verwachten:

 • Online inschrijfformulier
  Hierin verzamelen we alle praktische informatie over de inzenders. Denk aan namen van betrokken partijen, een Eigen Verklaring en een korte samenvatting van max. 300 w. van het project voor communicatiedoeleinden.
 • Projectdocumentatie 
  De documentatie van het project wordt per mail verstuurd naar guldenfeniks@nrp.nl en bestaat uit 3 A3 (pdf), minimale lettergrootte 10 en bevat de volgende onderdelen:  

  • Een tekstuele toelichting op plan en proces, met vermelding van initiatiefnemer, opdrachtgever, architect en andere uitvoerende partijen. Indien er met betrekking tot de investeringskosten belanghebbende zaken zijn die voor de jury relevant zijn, dan kan dit opgenomen worden in de tekstuele toelichting.  
  • Visuele informatie (tekeningen, foto’s), waarbij te denken valt aan informatie over de situatie voor en na de ingreep, gevels, plattegronden van alle verdiepingen, kenmerkende details en eventuele bijzonderheden.  
  • Als apart bestand naast de pdf ten minste één rechtenvrije foto van 300 dpi, jpg die gebruikt mag worden voor promotie van de prijs.  

De inzender krijgt direct een bevestiging van ontvangst na het invullen van het inschrijfformulier. Na het mailen van de projectdocumentatie volgt ook een bevestiging van ontvangst, dit kan maximaal twee werkdagen duren. Neem contact op via e-mail guldenfeniks@nrp.nl wanneer bevestigingen uitblijven. Alleen zo kan worden gecontroleerd of de inzending is binnengekomen. 

Overige voorwaarden: 

 • Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken. 
 • Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden aan de jury voorgelegd.
 • De inzending bevat geen voorbehouden en is in het Nederlands opgesteld.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele schade die is ontstaan vanwege onleesbare of onvindbare inzendingen.  

3. Belangenverstrengeling 

Het kan voorkomen dat een jurylid (indirect) betrokken is geweest bij een project dat wordt ingezonden. Om belangenverstrengeling te voorkomen wordt het betreffende jurylid in dat geval uitgesloten van beoordeling en stemming en zal ook niet aanwezig zijn bij de bespreking van het project.  

De onafhankelijkheid van de beoordeling mag niet in het geding komen en het gelijkheidsbeginsel moet altijd worden gerespecteerd. De uitschrijver wil niet te rigide omgaan met het uitsluiten van alle medewerkers van organisaties die betrokken zijn of zijn geweest bij de voorbereiding en organisatie van de prijs. Wie twijfelt over deelname kan hierover contact opnemen via e-mail guldenfeniks@nrp.nl.

Artikel 4: de beoordeling 

1. Toetsing 

Na ontvangst van de inzendingen wordt getoetst of deze voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3. Inzendingen die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere beoordeling. De uitschrijver beslist over eventuele uitsluiting gehoord de jury. Alle geldige inzendingen worden toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling door de jury. 

2. Beoordelingsmethodiek 

Voorafgaand aan de beoordeling gaat de uitschrijver na of projecten zijn ingediend waarbij juryleden betrokken zijn geweest en of in dit geval de onafhankelijke oordeelsvorming van een of meer juryleden in gevaar kan komen. Wanneer gebleken is dat sprake is van een dermate nauwe betrokkenheid bij een of meer projecten, waardoor de mogelijkheid bestaat dat het onafhankelijk oordeel van het desbetreffende jurylid in gevaar komt, kan de uitschrijver besluiten om het betreffende jurylid uit te sluiten van beoordeling, stemming en aanwezigheid bij de bespreking van het project. Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling bekijkt de jury:  

 • bij elk van de ingezonden projecten, of het ingediende project voldoende gedocumenteerd is om een beoordeling mogelijk te maken; 
 • bij elk van de ingezonden projecten of de door de inzender voorgestelde categorie naar haar oordeel passend is. Het staat de jury vrij een inzending in een andere categorie te beoordelen.
 • bij projecten, ingediend in de categorie gebiedstransformatie, of de ontwikkeling als geheel dan wel onderdelen daarvan op zichzelf kunnen worden beoordeeld. 

De jury beoordeelt de inzendingen gezamenlijk. De jury komt minimaal viermaal bijeen ten behoeve van de beoordeling, de bezichtiging van genomineerde projecten en de prijsuitreiking.  

3. Beoordelingscriteria 

De jury beoordeelt de inzendingen integraal. Ze hanteert daarbij een aantal criteria. Bij alle criteria geldt het belang van het leereffect: hoe kunnen inzichten uit het project worden ingezet bij toekomstige opgaven in de vakgebieden renovatie en (gebieds)transformatie? 

 • Duurzaamheid
  De achterliggende visie op duurzaamheid en de bijdrage die de renovatie of (gebieds)transformatie hieraan levert. Hierbij gaat het om duurzaamheid in brede zin. Klimaatadaptatie en -mitigatie, energietransitie, circulariteit, materiaalgebruik. Ook gaat het om de toekomstbestendigheid van het ontwerp en het programma.  
 • Maatschappelijke waardecreatie
  De renovatie of (gebieds)transformatie draagt bij aan het verbeteren van een maatschappelijk en/of ruimtelijk vraagstuk. Het voegt aantoonbaar waarde toe aan het gebouw(de) en aan de leefomgeving van bewoners/gebruikers.  
 • Sublimatie
  De reeds aanwezige en mogelijk verborgen kwaliteiten van het object/gebied worden door behoud en/of herstel en door waardevolle toevoegingen weer zichtbaar gemaakt en versterkt. Het aanwezige potentieel wordt benut en door de ingrepen kunnen de intrinsieke kwaliteiten van het gebouw(de) (weer) tot bloei komen. 
 • Innovatie 
  Het project kent innovatieve en vindingrijke oplossingen met voorbeeldwaarde op het gebied van de aanpak, samenwerking, ontwerpkeuzes en/of techniek.  
 • Economische waardecreatie
  De renovatie of (gebieds)transformatie draagt aantoonbaar bij aan de waardecreatie van het gebouw en/of gebied. Binnen het project zijn gedegen afwegingen gemaakt ten aanzien van investeringen en bouwkosten vanuit een integrale blik op de (toekomst)waarde van de renovatie of (gebieds)transformatie.  

De volgorde van deze criteria is willekeurig en er wordt gewerkt met een integrale totaalbeoordeling.  

De jury selecteert maximaal tien projecten die zij bezoekt. Tijdens het bezoek voert de jury gesprekken met de betrokkenen, waarna zij tot een definitieve nominatie van maximaal 10 projecten komt. Bij de projectbezoeken zijn maximaal drie personen aanwezig namens de opdrachtgever, het ontwerpteam en het bouwteam. De jury wijst uit de nominaties maximaal vier winnaars aan; maximaal één per categorie en maximaal één wildcard. 

4. Jury 

De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury. Juryleden zijn op persoonlijke titel benoemd voor een periode van minimaal drie jaar, behalve de winnaar van de Masterprijs die ieder jaar rouleert, en kunnen zich niet laten vervangen.  

 • Geurt van Randeraat (voorzitter van de jury; directeur SITE Urban Development)
 • Thijs Asselbergs (directeur Thijs Asselbergs Architectuurcentrale en emiritis hoogleraar aan de TU Delft)
 • Dirk Baalman (bouwkundige en architectuurhistoricus)
 • Bess Blomjous (eigenaar Studio Bess)
 • Ninke Happel (directeur Happel Cornelisse Verhoeven)
 • Sabine Renders (projectdirecteur Hembrugterrein)
 • Jaap Wiedenhoff (partner ingenieursbureau ABT)
 • Luïsa Jacobse (winnaar NRP Masterprijs 2024) 

5. Juryrapport 

De jury brengt verslag uit van haar beoordeling in het juryrapport. Het juryrapport bevat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling. Het rapport wordt gepubliceerd op de website van de prijs. De uitschrijver committeert zich aan de juryuitspraak 

Artikel 5: de administratieve voorwaarden

1. Planning

 • Uitschrijfdatum NRP Gulden Feniks 2024: 5 februari 2024
 • Sluiting inzendtermijn: 15 maart 2024
 • Beoordeling inzendingen en locatiebezoek: 20 en 21 juni 2024. De inzenders van de genomineerde projecten ontvangen tijdig bericht over het bezoek aan hun projecten.
 • Bekendmaking resultaat: de winnaars worden bekendgemaakt op het NRP-congres. Ook wordt het resultaat gepubliceerd op de website van NRP.

2. Vragen en contact

De uitschrijver stelt inzenders in staat opmerkingen te maken en vragen te stellen over de prijs via e-mail. Het is de inzenders niet toegestaan om contact te zoeken met de jury en haar adviseurs met betrekking tot de beoordeling van de prijs. Overtreding van deze voorwaarde kan tot uitsluiting leiden. 

3. Prijzen

Voor het doen van een inzending wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld. Een prijs wordt toegekend aan het team van een prijswinnend project. De prijs bestaat, per prijswinnend project, uit een speldje en een plaquette. 

4. Communicatieresultaten

De uitschrijver heeft de bevoegdheid om, ten behoeve van de uitvoering en de resultaten van de prijs, de inzendingen te publiceren of te exposeren zonder de inzenders daartoe enige vergoeding schuldig te zijn. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan publicatie op de website, in promotiefolder(s), persberichten en artikelen in vakbladen. Daarnaast kunnen inzendingen dienen als studiemateriaal voor de NRP Academie.  

De uitschrijver behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten te redigeren. De uitschrijver kan besluiten om bedrijfs- dan wel concurrentiegevoelige informatie uit de inzendingen niet openbaar te publiceren. De inzender vrijwaart de uitschrijver door inzending van foto- en andere rechten van derden. 

5. Overige voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden worden gesteld:

 • De uitschrijver behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijs geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting tot kostenvergoeding aan de inzenders ontstaat. 
 • Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de inzenders en de beoordelaars en betrokkenen bij de uitvoering van de prijs.  
 • Door een project in te zenden gaat een inzender onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in dit reglement. 
 • Inzenders verplichten zich geconstateerde onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in de verstrekte documenten met betrekking tot de prijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het verstrijken van de uiterste datum van inzending, te melden aan de uitschrijver via een e-mail aan de contactpersoon. Doet een deelnemer dit niet, dan betekent dit dat hij of zij in beginsel het recht verwerkt heeft om bezwaar te maken tegen de geconstateerde gebreken in deze documenten. 
 • De uitschrijver behoudt zich het recht voor om inzenders in staat te stellen kleine gebreken in hun inzending te repareren binnen een termijn van twee werkdagen nadat de uitschrijver hierom heeft gevraagd, mits de gelijkheid van de inzenders niet geschonden wordt. Het betreft nadrukkelijk een bevoegdheid, niet een verplichting van de uitschrijver. Inzenders kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan deze bepaling. 
 • Genomineerden verplichten zich aanwezig te zijn bij de bekendmaking van het resultaat van de prijs. 
 • Lees hier de privacyverklaring van NRP

De uitschrijver zal in alle redelijkheid omgaan met situaties waarin dit reglement niet voorziet.

6. Toepasselijk recht en rechtsbescherming

Op deze prijs is het Nederlands recht van toepassing. Voorkomende geschillen die tussen uitschrijvers, inzenders en juryleden, mochten deze ontstaan naar aanleiding van deze prijs, worden beslecht door de Nederlandse rechter. Inzenders moeten hiertoe binnen een termijn van 20 dagen gerekend vanaf de datum van bekendmaking van de uitslag van de prijs hun kort geding aanhangig maken bij de rechtbank. Rechtbank Amsterdam is de bevoegde rechtbank.  

Download een PDF van het reglement