Terug naar overzicht

NRP Spaar het Klimaat organiseert paneldebat Provinciale Statenverkiezingen

24 januari 2019
NRP Spaar het Klimaat organiseert paneldebat Provinciale Statenverkiezingen

Verkiezingskoorts tussen 1,5 en 4 graden verhoging

De gebouwde omgeving is een grootgebruiker van energie in Nederland

De huishoudens en de dienstensector vormen samen de sector gebouwde omgeving. Zij zijn samen verantwoordelijk voor 36% van ons energieverbruik en 25% van de CO2-uitstoot die gerelateerd is aan het finale, energetische, verbruik. Als we de energieprestaties van gebouwen verbeteren, zetten we flinke stappen om de klimaat-en energiedoelstellingen te halen (Bron: RVO).

De transitie is een hele klus

Van beleidsvorming op nationaal en internationaal niveau naar planvorming en implementatie op regionaal en gemeentelijk niveau. Iedere wijk zal er mee te maken krijgen. De wijkaanpak lijkt een belangrijke sleutel om de energietransitie in de gebouwde omgeving te laten slagen. Voor het creëren van comfortabele duurzame gebouwen in een leefbare wijk is de inzet van huiseigenaren en corporaties hard nodig. Slimme technische en financiële arrangementen en oplossingen zullen de actiebereidheid vergroten.

Hoe gaat het er eigenlijk mee: wat doen we nu feitelijk?

RVO: "De gebouwgebonden energiebesparing in de gebouwde omgeving is in 2017 afgenomen, vooral door een afname van isolatiemaatregelen in de koopsector. De bruto werkgelegenheid in de woningbouw is in 2017 gestegen door een toename van de installatiemaatregelen.

  • In 2017 zijn naar schatting in ruim 800.000 woningen 1 of meer energiebesparende maatregelen getroffen, waarvan in ruim een kwart van de woningen 2 of meer maatregelen.
  • De meeste maatregelen worden nog steeds getroffen in koopwoningen.
  • De HR-ketel en het HR-glas zijn de meest voorkomende energiebesparende maatregelen, net als in voorgaande jaren. Bij HR-ketels gaat het meestal om vervanging van een bestaande HR-ketel.
  • Het maatregelpotentieel in de woningbouw is nog groot, vooral voor isolatie- en verwarmingsinstallatiemaatregelen.
  • De overgang naar nieuwe technieken voor verwarming verloopt nog langzaam. Het aandeel warmtepompen in de woningbouw is bijvoorbeeld nog klein, ca. 3%.

Verkiezingsjaar 2019 begint op 20 maart met de provincies

Op 20 maart worden verkiezingen voor Provinciale Staten, en voor de Waterschapsraden en besturen gehouden. De samenstelling van de Eerste Kamer zal door de provinciale statenleden worden bepaald op 27 mei. Enkele dagen daarvoor, op 23 mei, mag u naar de stembus als u stemrecht heeft voor het Europees Parlement.

Paneldebat over de inzet van provinciaal beleid

NRP themagroep Spaar het Klimaat organiseert de 24e Beleidstafel in haar bestaan op donderdag 31 januari a.s. met informatie uit 'eerste hand'. Ronald Prins (provincie Zuid-Holland/IPO) zat afgelopen jaar aan tafel met 25 organisaties bij Diederik Samsom namens de provincies. Aansluitend een paneldebat over de inzet van provinciaal beleid voor met name energetische renovatie tussen lijsttrekkers van politieke partijen.

Er zijn 6 lijsttrekkers van verschillende politieke partijen (CDA, D66, CU, VVD, PvdA, GL en wellicht nog meer). Alle lijsttrekkers hebben toegezegd over de mogelijkheden in de provincie voor energiebesparing in de gebouwde omgeving in debat te willen gaan.

Indien u interesse heeft in deelname, maar u bent nog geen partner van NRP, neem dan contact op vóór 24 januari per email. Als er voldoende plek in de zaal is, krijgt u dan bericht of er voor u een stoel kan worden gereserveerd.

Bron voor 'Stand van zaken energiebesparingsmaatregelen': RVO Energiebesparingsmonitor RVO 2017 (gepubliceerd december 2018)

Lees ook: Ontwerp-klimaatakkoord verdient beter qua ambitie én uitwerking voor energetische renovatie.